Zakres głównych specjalizacji

Prawo rodzinne

  • doradztwo i prowadzenie spraw sądowych w zakresie rozwodów i separacji,
  • doradztwo i prowadzenie spraw sądowych w zakresie stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi, w tym spraw o alimenty, wykonywanie władzy rodzicielskiej, o kontakty z dzieckiem, o ustalenie pochodzenia dziecka,
  • doradztwo i prowadzenie spraw sądowych w zakresie stosunków majątkowych między małżonkami, w tym spraw związanych z umowami majątkowymi małżeńskimi, zniesieniem wspólności ustawowej małżeńskiej i podziałem majątku wspólnego.

Prawo cywilne

  • doradztwo i prowadzenie spraw sądowych w zakresie odszkodowania wynikającego z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, czynów niedozwolonych, wypadków komunikacyjnych
  • przygotowywanie projektów umów z zakresu prawa cywilnego (np. umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy o roboty budowlane, umowy pożyczki itd.), doradztwo przy wykonywaniu tych umów
  • doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami oraz prowadzenie spraw sądowych z zakresu nabycia prawa własności, jego ochrony, zniesienia współwłasności, ustanawiania hipoteki
  • doradztwo prawne w zakresie obrotu lokalami mieszkalnymi i użytkowymi (w zakresie spółdzielczych praw do lokali lub odrębnej własności lokali), ochrony praw do lokali, prowadzenie spraw o eksmisję
  • doradztwo i prowadzenie spraw sądowych w zakresie prawa spadkowego, w tym prowadzenie postępowań o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek.

Prawo spółek i prawo gospodarcze

  • doradztwo w zakresie prawa spółek
  • prowadzenie stałej obsługi prawnej związanej z bieżącym funkcjonowaniem spółek i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Prowadzenie sporów sądowych przed sądami powszechnymi i sądami polubownymi.

Prowadzimy również sprawy karne, z zakresu prawa pracy, przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi.